Firmy, które rosną
dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość
i teraz musi tylko produkować - już po niej
— Henry Ford
Firma
FIRMA
Zachęcamy do lektury informacji na naszej stronie. Jest to kompendium podstawowej wiedzy o funduszach i dotacjach dla obecnych i przyszłych beneficjentów. Dzięki nim możesz się szybko dowiedzieć, czy, a jeśli tak, to z jakiego programu i jakie projekty można sfinansować.
Grants Consulting Sp. z o. o. tworzą niezależni konsultanci i eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w biznesie i samorządzie.
Naszą pasją jest:
Profesjonalizm
Skuteczność
Rzeteleność
Jakość obsługi klienta
Zespół Grants Consulting to profesjonaliści w realizacji projektów doradczych i inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 to dla nas nowe wyzwania i kolejne doświadczenia. Jesteśmy aktywnymi konsultantami od pierwszego unijnego budżetu dla Polski w latach 2004 – 2006.
Dla nas konsultantów to już trzecia unijna perspektywa finansowa, dzięki której doradzamy samorządom, przedsiębiorcom, jednostkom naukowym i placówkom ochrony zdrowia w skutecznym pozyskaniu i rozliczeniu grantów i dotacji.
Specjalizujemy się w projektach infrastrukturalnych dla samorządów, projektach badawczo-rozwojowych dla firm oraz jednostek naukowych.
Założyciele i główni konsultanci
Po latach doświadczeń i pracy w różnych środowiskach oraz krajach postanowliśmy stworzyć firmę, z którą sami chcielibyśmy współpracować. Firmę, w której dla klienta kreujemy pomysły, rozwijamy idee, podpowiadamy i doradzamy, w której to My jako właściciele i konsultanci dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniami, bo to właśnie jest istotą pracy w doradztwie. Nie oddajemy Klienta w ręce podwykonawcy, nie namawiamy do rzeczy nierealnych. Jesteśmy zawsze do dyspozycji.
 
Adam Skawiński
Przedsiębiorca, samorządowiec, ekspert i konsultant ds. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, finansowania inwestycji w formule TPF. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji publicznej, dla firm działających w obszarze OZE, prowadząc własny biznes. Adam specjalizuje się w projektach z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Realizował projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Adam odpowada za opracowywanie wniosków o dotacje, tworzenie studiów wykonalności, biznes planów, strategii rozwoju dla samorządów, planów gospodarki niskoemisyjnej.
Założyciele
Założyciele
Bartosz Supeł
Menadżer, ekspert i konsultant ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, szkoleniowiec. Posiada doświadczenie w realizacji projektów europejskich w kraju i zagranicą. Zrealizował wiele przedsięwzięć doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw, samorządów, administracji rządowej, szkół wyższych i szpitali, w tym m.in. dla miasta Łodzi, Torunia, Politechniki Łódzkiej. Prowadził szkolenia i wykłady na Uniwerytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Koszlińskiej, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bartosz odpowada za opracowywanie wniosków o dotacje, tworzenie studiów wykonalności, biznes planów, strategii rozwoju dla samorządów, programów rewitalizacji, planów gospodarki niskoemisyjnej.
Oferta
Grants Consulting Sp. z o.o. oferuje usługi kompleksowego doradztwa dotacyjnego oraz finansowania inwestycji.
Specjalizujemy się w obsłudze i realizacji projektów ze wszystkich dostępnych programów pomocowych: funduszy strukturalnych UE, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowań ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej UE, funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W Grants Consulting każdy projekt, przed podjęciem decyzji o jego przygotowaniu, przechodzi wstępną ocenę tzw. ewaluację ex-ante. Po niej klient, świadomy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, może zdecydować o rozpoczęciu realizacji projektu, jego przerwaniu lub wprowadzeniu do niego zmian.
Konsultujemy, doradzamy i przygotowujemy następujące dokumenty i opracowania:
Oferta
Samorząd, administracja rządowa, państwowe jednostki budżetowe:
 • Strategie Rozwoju dla gmin i powiatów
 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Plany Odnowy Miejscowości
 • Audyty energetyczne
 • Audyty elektrenergetyczne
 • Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej, w tym odnawialne źródła energii, energooszczędne oświetlenie uliczne i wewnętrzne
 • Wnioski o dofinansowanie
 • Studia wykonalności
 • Analizy finansowo-ekonomiczne, kosztów i korzyści
 • Analizy dotyczące luki finansowej
 • Audyty powykonawcze dotyczące osiągnięcia wskaźników w projekcie
 • Zarządzanie projektem
 • Partnerstwo publiczno - prywatne
 • Finansowanie inwestycji przez stronę trzecią - TPF (Third Party Finacing)
Biznes
 • Wnioski o dofinansowanie
 • Biznes plany
 • Studia wykonalności
 • Plany rozwoju eksportu i internacjonalizacji firm
 • Analizy finansowo-ekonomiczne, kosztów i korzyści
 • Audyty energetyczne dla przemysłu
 • Audyty powykonawcze dotyczące osiągnięcia wskaźników w projekcie
 • Zarządzanie projektem
 • Doradztwo w tworzeniu konsorcjów naukowo - przemysłowych
Instytucje kultury:
 • Wnioski o dofinansowanie
 • Studia wykonalności
 • Biznes plany
 • Analizy finansowo-ekonomiczne, kosztów i korzyści
 • Wsparcie w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych
 • Audyty energetyczne
 • Zarządzanie projektem
Jednostki naukowe i szkoły wyższe
 • Wnioski o dofinanowanie
 • Studia wykonalności
 • Analizy finansowo-ekonomiczne, kosztów i korzyści
 • Audyty powykonawcze dotyczące osiągnięcia wskaźników w projekcie
 • Audyty energetyczne
 • Doradztwo przy poszukiwaniu partnerów biznesowych
 • Doradztwo w tworzeniu konsorcjów naukowców - przemysłowych
 • Doradztwo w tworzeniu biznes planów w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo - rozwojowych
 • Zarządzanie projektem
Ochrona zdrowia (szpitale, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej):
 • Wnioski o dofinasowanie
 • Studia wykonalności
 • Analizy finansowo-ekonomiczne, kosztów i korzyści
 • Audyty energetyczne
 • Audyty powykonawcze dotyczące osiągnięcia wskaźników w projekcie
 • Zarządzanie projektem
KONTAKT
GRANTS Consulting Sp. z o.o.
Paw­li­ko­wi­ce 39
95-200 Pa­bia­ni­ce
Tel. +48 884888144
Tel. +48 516765582