Firmy, które rosną
dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość
i teraz musi tylko produkować - już po niej
— Henry Ford

Instytucje kultury


Programy:


 • Regionalne Programy Operacyjne

 • Program Infrastruktura i Środowisko

 • Program Cyfrowa Polska

 • Program Kreatywna Europa

 • Program Erasmus


Typy projektów - przykłady:


 • Tworzenie wysokiej jakości oferty kulturalnej, wpływającej na atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną i osiedleńczą miast. W miastach/metropoliach będzie zapewniona bogata i zróżnicowana oferta kulturalna, dostarczana przez uznane instytucje kultury, funkcjonujące w nowoczesnych, w pełni wyposażonych obiektach

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji

 • Ożywienie” przestrzeni miejskich poprzez różne formy ich zagospodarowania – poczynając od renowacji i nierzadko nadania nowych funkcji zabytkom, po zagospodarowanie współczesnych obiektów kultury

 • Budowanie potencjału społecznego i integracji społecznej poprzez zwiększenie dostępu do kultury oraz wysokiej jakości oferty kulturalnej

 • Podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych

 • Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

 • Tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej

 • Nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej

 • Współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu o długoterminowe strategie

 • Dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania

 • Rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców)

 • Projekty realizowane wspólnie przez członków sieci w celu nabywania umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej oraz  wymiany doświadczeń oraz testowania innowacji

 • Umożliwianie podmiotom działających w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej, zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej i żeby uniknąć wykonywania tych samych działań

Zapraszamy do kontaktu: biuro@grantsconsulting.pl