Firmy, które rosną
dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość
i teraz musi tylko produkować - już po niej
— Henry Ford

Administracja rządowa


Programy:


  • Program Cyfrowa Polska

  • Program Infrastruktura i Środowisko

  • Program Wiedza, Edukacja i Rozwój


Typy projektów - przykłady:


  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych, tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych, przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT), działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT

  • Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy: projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno- błotnych), kontynuacja wsparcia dla projektów z zakresu małej retencji realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (realizowanych na obszarze więcej niż jednego województwa)

  • Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej

  • Zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych:chrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu metod przyrodniczych lub metod hydrotechnicznych wspartych metodami przyrodniczymi opartymi na ochronie biotechnicznej, z uwzględnieniem potrzeby zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej

  • Działania wspierające - rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w celu zwiększenia zdolności reagowania na poszczególne rodzaje zagrożeń, uwzględnionych m.in. w Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, wsparcie systemu monitorowania środowiska, działania informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu i adaptacji do nich skierowane do ludności terenów objętych zagrożeniami zmian klimatu i poważnych awarii, a także do instytucji i samorządów odpowiedzialnych za realizację założeń CT5 w zakresie wymaganym prawem, tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich

  • Rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów

  • Rozwój miejskich terenów zieleni


Zapraszamy do kontaktu: biuro@grantsconsulting.pl