Firmy, które rosną
dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość
i teraz musi tylko produkować - już po niej
— Henry Ford

Ochrona zdrowia


Programy:


 • Regionalne Programy Operacyjne

 • Program Infrastruktura i Środowisko

 • Program Cyfrowa Polska

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Typy projektów - przykłady:


 • Rozwój e-zdrowia: budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi usług medycznych umożliwiających m.in. wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych, zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach (w tym tworzenie aplikacji dedykowanych pacjentom), usprawnienie systemów teleinformatycznych przekazywania danych pomiędzy jednostkami placówek medycznych

 • Budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

 • Zakup urządzeń medycznych, wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych, jak również zakup oprogramowania i sprzętu IT (oprogramowanie i sprzęt IT wyłącznie jako element projektu niezbędny do osiągnięcia celu projektu)

 • Infrastruktura ratownictwa medycznego: wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie), modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie)

 • Infrastruktura transportu medycznego, włącznie z całym niezbędnym, pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami, konieczna dla zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu – przy SOR, jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie) oraz innych jednostkach udzielających ratownictwa medycznego. Do wsparcia ze środków PO IŚ 2014-2020 nie kwalifikuje się zakup karetek pogotowia i helikopterów - infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

 • Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych narzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno- stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie), wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie), wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej


Zapraszamy do kontaktu: biuro@grantsconsulting.pl