Firmy, które rosną
dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość
i teraz musi tylko produkować - już po niej
— Henry Ford

Samorząd


Programy:


 • Regionalne Programy Operacyjne

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Program Rybactwo i Morze

 • Program Cyfrowa Polska

 • Program Wiedza, Edukacja i Rozwój

 • Program Polska Wschodnia (dla województw - mazursko-warmińskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Typy projektów - przykłady:


 • Przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych

 • Tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej

 • Organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczy ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu

 • Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów

 • Budowa lub przebudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, np. układu torowego oraz trakcyjnego na trasach, w tym na pętlach, bocznicach, w zajezdniach

 • Budowa, przebudowa przystanków lub węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu, a także systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”) przy krańcowych przystankach i węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów

 • Inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych (np. sygnalizacja drogowa, systemy planowania podróży, inteligentne systemy biletowe, systemy komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura), integracji systemów komunikacji zbiorowej

 • Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi (np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacja do dystrybucji ekologicznych nośników energii)

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg wojewódzkich w tym obwodnic, skrzyżowań, wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż realizowanej inwestycji

 • Inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych ITS np. Zakup i wdrożenie systemów monitorowania, sterowania i zarządzania ruchem, systemów informacji o stanie dróg i ich zatłoczeniu

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg lokalnych (powiatowych, gminnych) w tym skrzyżowań, zatok wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż realizowanej inwestycji

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg lokalnych (powiatowych, gminnych) w tym m.in. wiaduktów, tuneli, mostów (obiektów mostowych), estakad, przepustów, konstrukcji oporowych

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia wodna (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy wraz z budową lub modernizacją sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia wodna (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy

 • Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach). W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Przedsięwzięcia dotyczące ogrzewania węglowego (w tym w zakresie pieców/kotłów węglowych) nie będą przedmiotem wsparcia

 • Budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) budynków użyteczności publicznej w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych, polegające na projektach pilotażowych, demonstracyjnych

 • Wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe)

 • Inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych jako element szerszego projektu infrastrukturalnego(wydatki poniesione w ramach wskazanego szerszego projektu infrastrukturalnego w zakresie nie dotyczącym oświetlenia publicznego są wydatkami niekwalifikowalnymi)

 • Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratunkowy, w tym także zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratunkowych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych

 • Budowa, modernizacja lub przebudowa zakładów zagospodarowania odpadów w zakresie wdrożenia technologii odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niż składowanie

 • Budowa, przebudowa infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia

 • Budowa, przebudowa infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania odpadów

 • Budowa, przebudowa infrastruktury służącej do zbiórki, przetwarzania odpadów niebezpiecznych

 • Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów

 • Projekty z zakresu oczyszczania terenu z odpadów zawierających azbest wraz z ich bezpiecznym unieszkodliwieniem

 • Projekty związane z likwidacją dzikich wysypisk

 • Budowa oczyszczalni ścieków, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi, przebudowa lub modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków prowadzący do poprawy ich parametrów, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2 – 10 tys. RLM

 • Budowa, modernizacja kanalizacji ściekowej, budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody, budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody (w tym zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu lub przesyłowi wody), w przypadku gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna

 • Budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych lub wypoczynkowych (w tym projekty z zakresu tworzenia i i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze)

 • Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych, inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych

 • Renowacja, adaptacja obiektów prowadząca do przywrócenia lub nadania nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej infrastruktury)

 • Przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w tym termomodernizacja budynku mieszkalnego (jeżeli stanowi element kompleksowej rewitalizacji)

 • Rozwój e-administracji

 • Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

 • Tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Mieszkalnictwo socjalne i chronione

 • Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych

 • Adaptacja, modernizacja istniejących obiektów szkolnictwa zawodowego w celu dostosowania do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

 • Doposażenie, wyposażenie szkół i placówek w odpowiedni do nauki sprzęt, narzędzia czy materiały techno-dydaktyczne

 • Adaptacja, modernizacja istniejących obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z wyposażeniem, doposażeniem w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne itp. (w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków, dopuszcza się budowę nowych obiektów lub przebudowę istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej tylko w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby w diagnozie regionalnej)

 • Adaptacja, modernizacja istniejących obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej (w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków, dopuszcza się budowę nowych obiektów lub przebudowę istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej tylko w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby w diagnozie regionalnej)

 • Zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy jak i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego

 • Kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze, mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii

 • Infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów - instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów, instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii.


Zapraszamy do kontaktu: biuro@grantsconsulting.pl