Firmy, które rosną
dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość
i teraz musi tylko produkować - już po niej
— Henry Ford

Małe i średnie przedsiębiorstwa


Programy:


 • Regionalne Programy Operacyjne

 • Program Inteligentny Rozwój

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Program Rybactwo i Morze

 • Program Wiedza, Edukacja i Rozwój

 • SME Instrument

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Typy projektów - przykłady:


 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

 • Przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

 • Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

 • Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać́ ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa

 • Wdrożenie lub zakupu i wdrożenie wyników prac B+RT

 • Wdrożenie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja multimodalnych terminali przeładunkowych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do realizacji projektów

 • Zakup lub modernizacja wyposażenia wykorzystywanego przy świadczeniu usług transportu multimodalnego

 • Zakup lub modernizacja systemów zarządzania i monitorowania ruchu (teleinformatycznych i telematycznych) związanych z obsługą transportu multimodalnego jako element projektów dotyczących infrastruktury lub wyposażenia terminali przeładunkowych

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 • Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia wodna (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy


Zapraszamy do kontaktu: biuro@grantsconsulting.pl